محصولات

توضیحات

کلاس استحکامی

نوع پوشش

طول

قطر اسمی

پیچ

پیچ سرشش گوش نیم رزوه و تمام
رزوه اینچی

S-T-V-X

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۳.۸ تا ۵

۱.۴ تا ۵.۸

A1

پیچ سرشش گوش نیم رزوه و تمام
رزوه میلیمتری

۶.۸ ، ۸.۸
۱۰.۹ ، ۱۲.۹

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۱۲ تا ۱۵۰

M۶ تا M۲۰

A2ok

پیچ سر فلنجی

۶.۸ ، ۸.۸ ، ۱۰.۹

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۲۰ تا ۱۴۰

M۶ تا M۱۲

A3

پیچ سرستاره ای با ترکس بیرونی

۴.۸ ، ۸.۸ ، ۱۰.۹

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۲۰ تا ۱۲۰

M۶ تا M۱۸

A4

پیچ سر عدسی

۴.۸

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۲۰ تا ۵۰

M۶ تا M۱۲

A5

پیچ رنگ بر (سر شش گوش و سر ستاره ای)

۴.۸ ، ۸.۸

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۴ تا ۴۰

M۶ تا M۱۰

A6

پیچ سر آلنی

۶.۸ ، ۸.۸ ، ۱۰.۹

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۲۰ تا ۱۲۰

M۶ تا M۱۶

A7

پیچ سر چهارگوش

، ۸.۸۱۰.۹

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۳۰ تا ۱۲۰

M۱۰ تا M۱۴

A8

پیچ لاک دار میلیمتری)فلنجی،شش
گوش،سرستاره ای،آلنی و لاک دار اینچی

۶.۸ ، ۸.۸ ، ۱۰.۹

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۲۰ تا ۱۲۰

M۶ تا M۱۴

A9

پیچ های ویژه

، ۸.۸۱۰.۹

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

مشتری

مشتری

A10

توضیحات

کلاس استحکامی

نوع پوشش

ارتفاع

قطر اسمی

مهره

مهره شش گوش میلیمتری

۴-۶-۸-۱۰

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۴ تا ۱۸

M۵ تا M۲۲

B1

مهره شش گوش اینچی

۰-۳

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۰.۲۶ تا ۰.۶۴

۵.۱۶ تا ۵.۸

B2

مهره فلنجی

۶.۸.۱۰

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۵ تا ۱۴

M۵ تا M۱۴

B3

مهره قفلی تفلون دار شش گوش

۶.۸.۱۰

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۴ تا ۱۴

M۶ تا M۱۶

B4

مهره چهار گوش

۶.۸

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۸ تا ۸.۲

M۶ تا M۱۰

B5

مهره رنگ بر

۸

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۵ تا ۸

M۵ تا M۸

B6

مهره قفلی دفرمه

۸.۱۰

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۶ تا ۱۴

M۶ تا M۱۴

B7

مهره سفارشی

۶.۸.۱۰

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۶ تا ۱۲

M۶ تا M۱۲

B8

مهره قفلی تفلون دار فلنجی

۱۰

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۱۶.۵

M۱۲

B9

توضیحات

کلاس استحکامی

نوع پوشش

ضخامت

قطر اسمی

واشر

واشر تخت
میلیمتری نرمال،مخصوص،بزرگ

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۰.۵ تا ۲.۵

M۶ تا M۱۶

C2

واشر کونیکال
نرمال،مخصوص،بزرگ

بدون، گالوانیزه، فسفاته روی، داکرومات و Geomet

۱.۵ تا ۳

M۶ تا M۱۲

C2


توضیحات

کلاس استحکامی

نوع پوشش

طول

قطر اسمی

پین

پرچ

بدون پوشش

۱۵ تا ۵۰

M۸ تا M۱۰

D1