قابلیت تولید

:قابلیت تولیدی شرکت به شرح ذیل می باشد

ظرفیت تولید ۶۰۰۰ تن در پیچ و مهره درسال -

ژاپن NIPON دو دستگاه کوره عملیاتی حرارتی ساخت شرکت -

یک دستگاه کوره آنیل -

یک خط پوشش کاری گالوانیزه - یک خط پوشش کاری فسفاته - یک خط پوشش کاری داکرومت -

دستگاه لاک رژوه پیچ -

سه دستگاه پرس ۱۵۰ تن جهت تولید واشرهای مصرفی در پیچ -

m۶ تا m۲۲و مهره در سایزهای m۶ تا m۲۰ قابلیت تولید پیچ از سایز های -

تولید کننده پیچ و مهره حساس و ایمنی خودرو -